ไหว้พระธาตุเจดีย์ เสริมดวง 12 ปีนักษัตร

Last updated: 25 ม.ค. 2567  |  243 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไหว้พระธาตุเจดีย์ เสริมดวง 12 ปีนักษัตร

ไหว้พระธาตุเจดีย์ เสริมดวง 12 ปีนักษัตร

Short cut to a good life ทางลัดสู่ชีวิตดี้ดี

ฮวงจุ้ย ดวงจีน เสริมดวง แซกี ฤกษ์กระตุ้นโชค 

ประเพณีไหว้พระธาตุ 12 ปีนักษัตร เป็นพิธีตามประเพณีไทยลานนา ที่อิงตามวัฏจักร 12 ปีของนักษัตรไทย ซึ่งคล้ายกับนักษัตรจีน และประกอบด้วยสัญลักษณ์สัตว์ 12 ดวง การปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการบูชาหรือแสดงความเคารพต่อพระสถูปหรือพระธาตุซึ่งถือว่าศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย ผู้คนมักปฏิบัติเช่นนี้โดยเชื่อว่าจะนำโชคลาภ ความสงบสุข และความเจริญรุ่งเรืองตามปีนักษัตรของตน

พิธีนี้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลที่หยั่งรากลึกของพุทธศาสนาในวัฒนธรรมไทยและการบูรณาการความเชื่อทางโหราศาสตร์ในการปฏิบัติทางศาสนา ไม่ใช่แค่กิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่นำชุมชนมารวมกัน ส่งเสริมความรู้สึกถึงความสามัคคีและแบ่งปันมรดกทางวัฒนธรรม

ในแต่ละปี ผู้คนจะไปเยี่ยมชมพระธาตุหรือวัดเฉพาะ ที่เชื่อกันว่าเป็นมงคล เสริมดวงเฉพาะของแต่ละคน โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับการถวายสังฆทานและการทำบุญ เวลท์เดคอร์ได้รวบรวมพระธาตุ บทสวด และของทำบุญ เสริมดวงประจำปีเกิดของแต่นักษัตรดังต่อไปนี้ปีหนู (ปีชวด) : คนเกิดปีชวดไปสักการะพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุเจดีย์ ประจำปีนักษัตร ปีชวด

คำนมัสการพระบรมธาตุศรีจอมทอง

สาธุ อะหัง นะมามิ ติโลกะโมลิง  โลหะกุเฏ  ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัมพะโลกะหิ

กิตติมันตัง  มะโนหะวัง อะหัง วันทามิ สัพพะตา สิระสา นะมามิฯ

ของทำบุญ เสริมดวงประจำปีเกิด ของคนเกิดปีหนู (ปีชวด)

สร้างศาลา บ่อน้ำ ถวายน้ำเป็นทาน

 

ปีวัว (ปีฉลู) : คนเกิดปีฉลูไปสักการะพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้ที่เกิดในปีฉลู วัดแห่งนี้เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ขึ้นชื่อเรื่องสถาปัตยกรรมโบราณและเป็นที่ประดิษฐาน "พระแก้วดอนเต้า" (พระแก้วมรกต )

คำไหว้พระธาตุลำปางหลวง

สาธุ อะหัง โยปาตุภูตา อิตุลานุภาวาจิรัง ปะติฏฐิโต ลัมพุกัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิ เชยยะ นะมามิ หันตัง วระชินชาตุงกุ  มาระกัลสัมปะราธาตุโย ปะฏิยะหา พันนะชาเปติ มะหาฐาเน  เจติยัง  ปูชิตาระนะเทเวติ  ตัสสะ  นะมามิหัง  สิระสานะมามิ

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีวัว (ปีฉลู)

ถวายค่าไฟฟ้า หลอดไฟ สร้างโรงไฟฟ้า ถวายเป็นทาน

 

ปีเสือ (ปีขาล) : คนเกิดปีขาลไปสักการะบูชาที่พระบรมธาตุช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พระธาตุเจดีย์ ประจำปีนักษัตร ปีขาลเชื่อกันว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุที่ไหล่ซ้ายของพระพุทธเจ้า

คำไหว้พระบรมธาตุช่อแฮ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

โกเสยยะ ธะชัคคะ ปัพพะเต สัตตะมะ โนรัมเม พุทธะเกสาธาตุ ปะติฆฐิตา อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีเสือ (ปีขาล)

สร้างศาลา ถวายไม้เป็นทาน

ปีกระต่าย (ปีเถาะ) : คนเกิดปีเถาะไปสักการะบูชาที่พระธาตุแช่แห้ง  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พระธาตุเจดีย์  ประจำปีนักษัตร ปีเถาะ วัดอายุกว่า 600 ปีแห่งนี้บรรจุโบราณวัตถุสมัยสุโขทัยและเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่สวยงามที่สุดของเมือง

คำไหว้พระธาตุแช่แห้ง 

คำกล่าวบูชา

(นะโม ๓ จบ)

ยา ธาตุภูตา อะตุลา นันทะปุเร เทวานุภา เวนะ วะระ ธาตุเสฏฐัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย

ยา ทาตุภูตา อะตุลานุภาวา จิรัง ปะติฏฐา นันทะ กัปปะเก ปุเรเทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุ จิรัง วันทามิ หันตัง ชินะธาตุโย โส ตะถาคะตัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อะหัง วันทามิ ทูระโต


ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีกระต่าย (ปีเถาะ)

สร้างปราสาท วัด เป็นทาน

 

ปีมังกร (ปีมะโรง) : สำหรับผู้ที่เกิดปีมะโรงไปสักการะบูชาที่ พระธาตุวัดพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน เพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ตั้งของ พระธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีนักษัตรปีมะโรง (งูใหญ่)

คำไหว้พระธาตุพระสิงห์

สาธุ  อะหัง นามามิ พิมพาสุขนาทิปูชัง สุรุปธารัง ติวาภิรัมมัง  ติโลกเชฏฐัง สุรุปธารัง ตวาธิรัมมัง  ติโลก เชฏฐัง  วรกิตติมันตัง ภสิงหสุขัง อหัง วันทามิ ทุรโต  สิระสา นะมามิฯ

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีมังกร (ปีมะโรง)

ให้สร้างกุฏิวิหาร เจดีย์ เป็นทาน 

 

ปีงูเล็ก (ปีมะเส็ง) : สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งไปสักการะบูชาที่พระเจดีย์เจ็ดยอด วัดโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คำไหว้พระเจดีย์เจ็ดยอด ( สัตตะมหาปิฏฐาน )

สาธุอะหัง ปฐมัง โพธิปันลังกัง ทุติยัง อนิมิสสทัง ตติยัง จังกมัง เสฏฐัง จตุฏฐัง รตนฆรัง ปัญจมัง อัชชปา รัญจ มุจจรินทัญจ ฉัฏฐมัง สัตตมัง ราชตนัง เอเตสัตตมหาฐาน อหัง วันทามิ ทุรโต สิระสา นะมามิ

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีงูเล็ก (ปีมะเส็ง)

ถวายดอกไม้หรือ สร้างบวกลวดลายหน้าบันโบสถ์ วิหาร ปิดทองแท่นอาสน์สงฆ์ สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายเป็นทาน เชื่อกันว่าจะพ้นภับพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ ทรัพย์สิน เงินทอง มีอายุยืนยาว

 

ปีม้า (ปีมะเมีย) : สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียไปสักการะบูชาที่พระธาตุเจดีย์ชะเวดากอง เมื่องร่างกุ้ง ประเทศพม่า สถูรเจดีย์ทองคำนี้ เป็นสัญลักษณ์ของแผ่นดิน พม่า สามารถมองเห็นได้ ไม่ว่าจะมองจากทิศใด เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขาเชียงกุตตระ ทางทิศเหนือของใจกลางเมืองร่างกุ้ง

คำไหว้พระธาตุเจดีย์ชะเวดากอง

วันทามิ อุตตะมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร

มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ

ปฐมัง กกุสันธัง สุวรรณะ ตันดัง ธาตุโย ธัสสะติ

ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย ธัสสะติ

ตติธัง กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ

จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะติ

อหัง วันทามิ ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย

อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีม้า (ปีมะเมีย)

สร้างอาสน์สงฆ์ แท่นสงฆ์ หรือถวายทอง ปิดทอง เป็นทาน 

ปีแพะ (ปีมะแม) :สำหรับผู้ที่เกิดปีมะแมไปสักการะบูชาที่พระธาตุดอยสุเทพ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

คำไหว้พระธาตุดอยสุเทพ 

อะหัง วันทามิ สุวัณณะ เจติยัง เกสะ วรมัตถะลุงคัง วรัญญะธาตุง วรฐาเน สุเทวะ สัพพะปูชิตัง นรเทเวติ อะหัง วันทามิ ทรุโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย สิระสา นะมามิ

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีแพะ (ปีมะแม)

สร้างฉัตร  ถวายร่มเป็นทาน

 
ปีลิง (ปีวอก) : สำหรับผู้ที่เกิดปีวอกไปสักการะบูชา พระธาตุพนม  อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม  

คำไหว้พระธาตุพนม

อะหัง วันทามิ ปันนะสิริสะมิง  ปัพพะเต  มะหากัสสะปะ  เปฐะปิตัง  พุทธะรังกะตุสิโน  นะมาม ทุระโต สิระสา นะมามิฯ

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีลิง (ปีวอก)

คนเกิดปีลิง (ปีวอก) สร้างกำแพง สร้างอาคารเป็นทาน

 

ปีไก่ (ปีระกา) : สำหรับผู้ที่เกิดปีระกา ไปสักการะบูชาพระธาตุหริภุญชัย  อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

คำไหว้พระธาตุหริภุญชัย

อะหัง วันทามิ

สุวัณณะเจติยัง  หริภุญชยัฏฐัง

วรโมลี ธารัง อุรัฏฐิ เสฏฐัง สหอังคุลิฏฐ

กัจจายเนนานิตปัตตะปูรัง  สีเสนะ มัยหัง

ปณมามิ  ธาตุอะหัง วันทามิ สัพพทา

สิริสา นะมามิฯ

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีไก่ (ปีระกา)

คนเกิดปีระกา สร้างเวจจกุฏี (ส้วม) เป็นทาน

 

ปีหมา (ปีจอ) : สำหรับผู้ที่เกิดปีจอ ไปสักการะบูชาพระธาตุแก่งสร้อย  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก  

คำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี ( พระประธานในพระอุโบสถ วัดพระธาตุแก่งสร้อย )

อะหัง วันทามิ ตาวะติงเส ปุเรรัมเม เกสา

จุฬาสรีระปัพพะโต  สัพพะเทวานัง  ตัง  สิระสาธาตุ

มุตตะนัง  อะหัง วันทามิ  ทุระโต สิระสา นะมามิ

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีจอ

คนเกิดปีจอ สร้างธรรมาสน์ เป็นทาน

 
ปีหมู ( ปีกุน) : สำหรับผู้ที่เกิดปีกุนไปสักการะบูชาพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

คำไหว้พระธาตุดอยตุง

นะโม ตัสสะ  ภะคะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

( สามจบ )

พิมพา  ธะชัคคะ  ปัพพะเต  นะจุฬาธาตุ  จิรัง

มะหาคะมา  นะมามิหัง  อะหังวันทามิ  สัพพะทาฯ

(สามจบ)

ของทำบุญ เสริมดวงของคนเกิดปีหมู(ปีกุน)

คนเกิดปีกุนสร้างห้องน้ำ เป็นทาน


สำหรับแต่ละนักษัตร ที่ต้องการเสริมดวง แต่ไม่สามารถไปไหว้ ณ สถานที่จริงได้ สามารถไหว้และสวดบูชาที่บ้านได้ ตามปีนักษัตรที่เกิด และสามารถทำบุญ ถวายทาน เสริมดวงได้ที่วัดใกล้บ้าน จะพ้นจากภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ จักเจริญด้วยข้าวของสมบัติ มีอายุยืนยาว

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้